Monitorovací výbor OPZ

0

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno – komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

Dňa 19.6.2013 bola na VIII. zasadnutí Monitorovacieho výboru OPZ schválená Aktualizácia Rokovacieho poriadku Monitorovacieho …

Dodatok č. 1 k Rokovaciemu … Príloha č. 1 k Dodatku č. …

Štatút Monitorovacieho výboru bol prerokovaný na 3. zasadnutí Monitorovacieho výboru pre OPZ 31. marca 2009.

Aktualizovaný Štatút MV … Dodatok 1 Štatút MV pre …

Rokovací poriadok MV pre OPZ upravuje prípravu a priebeh zasadnutia, spôsob uznášania a prijímania uznesení.