Hodnotiace správy

0

Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo  v zmysle čl. 47 a 48 nariadenia Rady  (ES) č. 1083/2006 z 11.7.2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 zabezpečil realizáciu „Hodnotenia dopadov Operačného programu Zdravotníctvo”.  Účelom hodnotenia je informovanie verejnosti o aktuálnom stave realizácie Operačného programu Zdravotníctvo (ďalej len „OPZ”). Hodnotenie bolo zamerané na posúdenie dosiahnutých a predpokladaných výsledkov schv&aacutaacute;lených projektov v nadväznosti na stanovené ciele OPZ a na posúdenie ich efektov na vyrovnávanie regionálnych rozdielov v kontexte cieľov kohéznej politiky EÚ. Predmetom hodnotenia bolo posúdenie dosahovania strategického cieľa OPZ v rámci schválených projektov, posúdenie regionálneho prínosu schválených projektov a posúdenie potenciálu prekrytia strategických priorít slovenského zdravotníctva a priorít a cieľov kohéznej politiky EÚ a stratégie Európa 2020 pre potreby strategického plánovania nového programového obdobia 2014 – 2020.

Dokument je pripojený v prílohe.

2013-07-26  07:38:49