Hodnotiace správy

0

Zhodnotenie implementácie Operačného programu Zdravotníctvo vypracovala pre Ministerstvo zdravotníctva ako Riadiaci orgán pre OPZ spoločnosť  Consulting Associates, s.r.o.

Cieľom priebežného hodnotenia bolo posúdiť účinnosť a kvalitu implementácie Operačného programu Zdravotníctvo k 31. decembru 2009 a formulovanie relevantných odporúčaní pre Riadiaci orgán pre OPZ