Úvodná stránka

0

17.07.2014

Riadiaci orgán informuje žiadateľov, že vo vzťahu k výzvam bol vydaný Metodický výklad Centrálneho  koordinačného orgánu k Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013  k spôsobu predkladania a overovania povinnej prílohy žiadosti o NFP – účtovná závierka. V zmysle tohto Metodického výkladu bude RO pre OPZ akceptovať zverejnené znenie účtovnej závierky v&nbsnbsp;registri/listinnú podobu v rozsahu podľa bodu 1 tohto metodického výkladu.