Informačné semináre k výzvam OPZ 2015/PO1/01 a OPZ 2015/2.1/01

0

Začiatok akcie: 05.03.2015       Koniec akcie: 06.03.2015

Prvý seminár sa konal 5. marca 2015 na Ministerstve zdravotníctva SR v Bratislave od 10.00 do 12.30 hod. a druhý sa uskutočnil 6. marca 2015 v  Hoteli Ambassador v Košiciach od 10.00 do 12.00 hod.

Semináre sa konali k výzvam s názvom “Zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia špecializovaných a všeobecných nemocníc  s prednostným zameraním na liečbu  ochorení skupiny 5″  a „Zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia ambulantných zdravotníckych zariadení s prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia pri ochoreniach skupiny 5”.

Rezort zdravotníctva výzvu vyhlásil v rámci prioritnej osi 1 Modernizácia zdravotníckeho systému nemocníc a 2 Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám a opatrenia 2.1 Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

Zamestnanci MZ SR zo sekcie európskych programov a projektov oboznámili potenciálnych žiadateľov s cieľmi výziev, oprávnenými aktivitami, finančným vymedzením a spolufinancovaním, či systémom platieb. Informovali tiež o spôsobe predloženia a vypracovania žiadosti. Ďalšími oblasťami prezentácie boli: proces schvaľovania žiadostí o NFP,  príprava zmluvy o poskytnutí NFP, proces verejného obstarávania, publicita, monitorovanie projektu a podobne. Upozornili tiež na niektoré nedostatky, s ktorými sa stretávali v predchádzajúcich žiadostiach.

Prezentáciu nájdete v prílohe.