Marginalizované rómske komunity

0

Zámerom tejto horizontálnej priority je posilnenie spolupráce, efektívnejšej koordinácie činnost&iacutiacute; a finančných zdrojov smerujúcich k zlepšeniu životných podmienok príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.

Podpora marginalizovaných rómskych komunít je zameraná na štyri prioritné oblasti: vzdelávanie, zamestnanosť, zdravie, bývanie a tri vzájomne súvisiace problémové okruhy: chudoba, diskriminácia a rodová rovnosť. Nástrojmi pre zabezpečovanie týchto zámerov sú „individuálne projekty” (dopytovo-orientované projekty) a „komplexný prístup v riešení problémov MRK”, ktorý sa uplatňuje v niektorých z operačných programov.

Cieľom HP MRK je “Zvýšenie zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK a zlepšenie ich životných podmienok”.

Na politickej úrovni za horizontálnu prioritu marginalizované rómske komunity (HP MRK) zodpovedá podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny. Koordinátorom HP MRK je Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pri Ministerstve vnútra SR, ktorý pre výkon činností spojených s administratívnym a metodickým zabezpečením HP MRK zriadi odbor koordinácie HP MRK.

Bližšie informácie nájdete na stránkach Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity http://www.minv.sk/?hp_mrk .

Uvádza sa to na webovej stránke www.nsrr.sk

.2013-09-09  10:28:03