ITMS

0

IT monitorovací systém pre ŠF a KF (ďalej len „ITMS“) je centrálny informačný systém, ktorý slúži na evidenciu,  spracovávanie, export a monitorovanie dát o programovaní, projektovom a finančnom riadení, kontrole a audite ŠF a KF. Skladá sa z dvoch, paralelne pracujúcich subsystémov na programové obdobia 2004-2006 a 2007-2013. Subsystémy na dve programové obdobia úzko spolupracujú, využívajú spoločnú databázu a nbsp;v nej spoločnú evidenciu objektov.

ITMS využívajú všetky operačné programy v rovnakej miere. Spoločný monitorovací systém má za úlohu zabezpečiť jednotný a kompatibilný systém monitorovania, riadenia a finančného riadenia programov financovaných zo ŠF a KF.

Systém je delený na tri hlavné časti:

1.       Neverejná časť ITMS zabezpečuje programové, projektové a finančné riadenie, kontrolu a audit v prepojení na účtovný systém ISUF a jeho prostredníctvom so štátnou pokladnicou a rozpočtovým informačným systémom.

2.       Výstupná časť zabezpečuje tvorbu statických a dynamických dátových exportov.

3.       Verejná časť zabezpečuje komunikáciu s prijímateľmi, informačným systémom Európskej komisie SFC 2007 a monitorovacími systémami okolitých krajín pre programy cezhraničnej spolupráce.

Oprávnenými užívateľmi verejnej časti ITMS systému môžu byť na základe žiadosti všetky subjekty, ktoré majú možnosť predložiť žiadosť o príspevok z fondov. Komunikácia žiadateľov/prijímateľov s verejnou časťou ITMS je zabezpečená využitím SSL protokolu. CKO vypracuje príručku pre prijímateľov na užívanie verejnej časti ITMS. Žiadateľom/prijímateľom príspevku z fondov bude cez verejnú časť ITMS umožnené:

·         elektronické podanie a príjem žiadostí o príspevok z fondov;

·         získanie prehľadne usporiadaných informácií o stave procesov svojich projektov, vrátane žiadostí o platby /refundáciu nákladov;

·         ďalšie možnosti (aktualizácia údajov o žiadateľovi/prijímateľovi, elektronický príjem žiadosti o platbu, elektronický príjem monitorovacích hárkov).

ITMS a procesy komunikácie žiadateľov o príspevok z fondov na úrovni projektu sú nasledovné:

·         zriadenie konta, podpísanie dohody o užívaní medzi RO a žiadateľom o príspevok z fondov, aktivovanie konta;

·         zadávanie údajov do elektronických formulárov a ich prenesenie do verejnej časti ITMS, zaslanie overenej papierovej formy formulára žiadateľovom správcovi a užívateľovi neverejnej časti ITMS;

·         overenie súladu informácií elektronickej a papierovej formy formulára užívateľom neverejnej časti ITMS;

·         ďalšie spracovanie žiadostí po vykonaní kontroly a opravy prípadných nesúladov elektronickej a papierovej formy.

Úlohy Riadiaceho orgánu pre OPZ vo vzťahu k ITMS:

·         Udržiavať inicializačné dáta svojho programu v aktuálnom stave.

·         Zodpovedať za zadávanie údajov o programe, projektoch a podriadených štruktúrach podľa usmernení CKO k užívaniu ITMS.

·         Zodpovedať za pridelenie rolí užívateľom podľa interných manuálov.

·         Poskytovať podporu prvej úrovne užívateľom verejnej a neverejnej časti ITMS.