Národná legislatíva

0

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno – komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

Od 1. januára 2009 nadobudol účinnosť zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, ktorý poslanci …

Zákon o pomoci a podpore …

službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

Zákon o zdravotnej starostlivosti …

a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

Zákon o rozsahu zdravotnej …

zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve

Zákon o poskytovateľoch …

1 – 5 z 21 nájdených   |  

položiek / stránku

lim_ll_p-1408035 lim_nl_p-5946695 lim_nr_a-4205381 lim_rr_a-7620896