Opatrenie ministra zdravotníctva SR

0

na vykonanie zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

Opatrenie ministra zdravotníctva Slovenskej republikyč. 05863/2008z 21. januára 2008, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie ministra zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. júna 2001, ktorým sa vydávajú pravidlá na vykonanie zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

Čl. 1

Opatrenie ministra zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. júna 2001, ktorým sa vydávajú pravidlá na vykonanie zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) sa mení a dopĺňa takto:1. V čl. 13 ods. 2 sa slovo „desiatich“ nahrádza slovami „ôsmich pracovných“.2. Čl. 14 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:”(3) Osoby so zmyslovým postihnutím a s problémami komunikácie (nevidiaci a slabozrakí, nepočujúci a nedoslýchaví), sú od úhrady poplatkov za poskytnutie informácií oslobodené.(4) Nárok na oslobodenie od úhrady poplatkov za poskytnutie informácií osoby podľa odseku 3 preukazujú preukazom občana s ťažkým zdravotným postihnutím. 14) “.Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:

„14) Príloha č. 6 zákona č. 195/1998 Z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.“.

Čl. 2ÚčinnosťToto opatrenie nadobúda účinnosť 1. februára 2008.


Ivan Valentovič, v.r.

minister

P R V Á Č A S Ť

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

/1/ Účelom je zabezpečiť právo na slobodný prístup k informáciám, ktoré má k dispozícii ministerstvo zdravotníctva SR (ďalej len “ministerstvo“). Ide o podrobnú úpravu jedného zo základných práv zaručených Ústavou SR – práva na informácie (Čl. 26 ústavy) a prístup k informáciám (§ 2 zákona č. 211/2000 Z. z.).

/2/ Podľa tohto opatrenia je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. (ďalej len “zákon“) ministerstvo. Na ministerstve je poverený zverejňovať informácie odbor pre styk s verejnosťou, v ktorého náplni činnosti je aj zabezpečovanie vybavovania žiadostí o informácie v zmysle zákona a v zmysle tohto opatrenia (ďalej len “odbor“).

/3/ Žiadateľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá žiada o sprístupnenie informácií bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu.

/4/ Opatrenie podrobnejšie upravuje postupy pri poskytovaní informácií podľa zákona. Každé obmedzenie práva na informáciu musí mať zákonný dôvod a musí byť žiadateľovi riadne zdôvodnené.

Čl. 2
Poskytovanie informácií

/1/ Informácie sa poskytujú dvoma spôsobmi – zverejnením a sprístupnením na základe žiadosti.

/2/ Zverejnená informácia je informácia

a) vydaná tlačou alebo na akomkoľvek nosiči dát, ktorý umožňuje jej zápis, prehliadanie a uchovávanie,
b) verejne prístupná aj prostredníctvom internetu.

/3/ Ministerstvo zverejňuje informácie podľa § 5 zákona.

/4/ Informácie uvedené v odseku 3 sa zverejňujú v sídle ministerstva – vo vestibule.

/5/ Ministerstvo umožňuje žiadateľom získať kópiu zverejnenej informácie.

/6/ Všetky ďalšie informácie sa poskytujú na žiadosť.

/7/ Informácia sa poskytuje v akejkoľvek vhodnej žiadateľom požadovanej forme – odpisom, kópiou, elektronicky, ústne, poštou, elektronickou poštou prípadne odkazom na už zverejnené informácie. Ak informáciu nie je možné sprístupniť vo forme požadovanej žiadateľom, ministerstvo dohodne so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie.

/8/ Ministerstvo poskytuje iba taký rozsah informácií, ktoré má k dispozícii.

/9/ Informačná povinnosť podľa zákona sa nevzťahuje na názory, budúce rozhodnutia a vytváranie nových informácií ako sú rozbory, prognózy, právne výklady a pod. Toto obmedzenie sa však nevzťahuje na informácie, ktoré vznikajú automatizovaným spôsobom ako súčasť informačných technológií.

/10/ Ministerstvo neposkytuje informácie o zdravotníckych zariadeniach v SR. Podľa zákona 211/2000 Z. z. sú tieto zariadenia povinnou osobou informujúce samostatne.

/11/ Za podmienok a spôsobom stanoveným zákonom možno podať informácie, na ktoré sa vzťahuje obmedzenie prístupu k informáciám.1) Obmedzenia sa realizujú tak, že z požadovaných informácií sa časť spadajúca pod ne neposkytne.

/12/ Sprievodná informácia úzko súvisí s požadovanou informáciou. Informuje napr. či požadovaná informácia existuje, definuje pôvod informácie, dôvod, prečo nemožno informáciu poskytnúť a pod. Môže byť súčasťou poskytovanej informácie. Ak ministerstvo žiadosť o sprístupnenie informácií odmietne celkom alebo čiastočne, je sprievodná informácia súčasťou odôvodnenia.

/13/ Žiadosť o poskytnutie informácií, ktoré sa nevzťahujú k pôsobnosti ministerstva sa do piatich dní postúpi príslušnej povinnej osobe ak je ministerstvu známa. V opačnom prípade sa žiadosť odmietne rozhodnutím. O postúpení žiadosti ministerstvo žiadateľa oboznámi bezodkladne.

D R U H Á Č A S Ť

Poskytovanie informácií na ministerstve

Čl. 3

/1/ Na ministerstve zverejňuje informácie podľa zákona odbor (Čl. 1 ods.2 opatrenia).

/2/ Odbor vedie evidenciu všetkých žiadostí podaných ministerstvu.

/3/ Odbor za svoju činnosť zodpovedá ministrovi. Organizačne patrí do kancelárie ministra.

Čl. 4
Podanie ústnej žiadosti

/1/ Ústne možno podať žiadosť osobne na odbore v pracovných dňoch počas pracovnej doby od 7.45 do 16.15 h.

/2/ Telefonicky možno podať žiadosť na odbore v pracovných dňoch počas pracovnej doby od 7.45 do 16.15 h.

/3/ Ústne podanú žiadosť odbor eviduje rovnako ako ostatné žiadosti.

/4/ Ak odbor disponuje požadovanou informáciou, alebo disponuje informáciou o spôsobe kde a ako môže žiadateľ informáciu získať vypracuje odpoveď v zákonom stanovenej lehote (§ 17 zákona).

/5/ Ak odbor nemá k dispozícii požadovanú informáciu, požiada príslušný odborný útvar ministerstva (ďalej len “útvar”), aby v určenej lehote (spravidla tri pracovné dni) vypracoval k požadovanej informácii stanovisko a postúpil ho naspäť odboru.

/6/ Ak útvar k požadovanej informácii má zamietavé stanovisko alebo obmedzujúce stanovisko, alebo ak v ňom čiastočne obmedzuje prístup k informácii, musí byť stanovisko odôvodnené príslušnou právnou úpravou.

/7/ Odbor doručí v zákonom stanovenej lehote žiadateľovi požadovanú informáciu alebo v prípade nevyhovenia žiadosti alebo čiastočného nevyhovenia žiadosti vydá v stanovenej lehote písomné rozhodnutie.

/8/ Telefonicky podaná žiadosť sa zapisuje na formulár. Žiadateľ je povinný uviesť svoje meno, priezvisko (u právnických osôb názov), adresu, informáciu ktorú žiada sprístupniť a spôsob akým a kde ju žiada sprístupniť. Telefonicky podaná žiadosť sa vybavuje iba vtedy, keď obsahuje náležitosti v súlade so zákonom.

/9/ Pri vybavovaní telefonicky podanej žiadosti odbor postupuje obdobne ako pri žiadosti podanej osobne.

Čl. 5
Podanie písomnej žiadosti

/1/ Písomne podanú žiadosť odbor riadne zaeviduje2).

/2/ Ak odbor disponuje požadovanou informáciou, alebo spôsobom kde a ako môže žiadateľ informáciu získať vypracuje odpoveď v zákonom stanovenej lehote.

3/ Ak odbor nemá k dispozícii požadovanú informáciu, požiada útvar, aby v určenej lehote (spravidla tri pracovné dni) vypracoval k požadovanej informácii stanovisko a postúpil ho naspäť odboru.

/4/ Ak útvar k požadovanej informácii má zamietavé stanovisko alebo obmedzujúce stanovisko, alebo ak sa v ňom čiastočne obmedzuje prístup k informácii, musí byť stanovisko odôvodnené príslušnou právnou úpravou.

/5/ Odbor doručí v zákonom stanovenej lehote žiadateľovi požadovanú informáciu alebo v pr&iaiacute;pade nevyhovenia žiadosti alebo čiastočného nevyhovenia žiadosti vydá v stanovenej lehote písomné rozhodnutie.

Čl. 6
Podanie ústnej žiadosti o poskytnutie informácií na iný útvar

/1/ Ak iný útvar obdrží ústnu (osobnú aj telefonickú) žiadosť o poskytnutie informácií, poučí žiadateľa, že vybavovanie žiadostí výlučne realizuje odbor.

/2/ Ak je ústna žiadosť podaná osobne, je žiadateľ usmernený na odbor.

/3/ Ak je ústna žiadosť telefonická, poskytne útvar žiadateľovi telefónne číslo na odbor, alebo ho priamo na odbor prepojí.

Čl. 7
Podanie písomnej žiadosti o poskytnutie informácií na iný útvar

/1/ Ak je inému útvaru doručená žiadosť o poskytnutie informácie, je tento útvar povinný bezodkladne ju postúpiť na odbor.

T R E T I A Č A S Ť

Podávanie a vybavovanie žiadostí o informácie

Čl. 8
Podávanie žiadostí o informácie

/1/ Pri podávaní žiadostí o poskytnutie informácií ministerstvu a pri ich zverejňovaní ministerstvom ako povinnou osobou sa postupuje podľa zákona a tohto opatrenia.

/2/ Žiadosť sa podáva písomne prostredníctvom pošty3), písomne osobným podaním v podateľni ministerstva4), ústne osobne na odbore5), ústne prostredníctvom telefónu6), prostredníctvom faxu7) a prostredníctvom elektronickej pošty8).

/3/ Žiadosť podaná faxom sa považuje za žiadosť podanú písomne.

/4/ Písomnou žiadosťou o informáciu je i žiadosť podaná elektronickou poštou, na ktorú je možné odpovedať. Do času prijatia zákona o elektronickom podpise táto forma odpovede stráca charakter oficiálneho rozhodnutia, proti ktorému sa možno odvolať.

/5/ Ministerstvo vybaví len tie doručené žiadosti, ktoré spĺňajú kritériá v zmysle zákona a obsahujú zákonom stanovené náležitosti.9)

Čl. 9
Evidencia žiadostí

/1/ Ministerstvo vedie evidenciu žiadostí.

/2/ Evidencia obsahuje najmä

a) dátum podania,b) meno, priezvisko (u právnických osôb n&aacuaacute;zov) a adresa žiadateľa,c) forma žiadosti: ústne (osobne, telefonicky), pošta, osobné podanie, fax, elektronická pošta,d) obsah požadovanej informácie,e) forma vybavenia: ústne, telefonicky, pošta, fax, elektronická pošta,f) Výsledok vybavenia žiadosti (poskytnutie informácie, vydanie rozhodnutia alebo odstúpenie žiadosti),g) meno toho, kto žiadosť vybavil,h) dátum, kedy bola informácia odoslaná,

i) opravný prostriedok.

Čl. 10
Odmietnutie žiadosti

/1/ Ak ministerstvo žiadosť odmietne, alebo ak žiadosti vyhovie len čiastočne, vydá o tom rozhodnutie v zmysle zákona10).

Čl. 11
Obmedzenie sprístupnenia informácie

/1/ Ministerstvo odmietne poskytnutie informácie, ktorou disponuje, na základe obmedzení ustanovených zákonom11)

/2/ Obmedzenia sa realizujú tak, že z požadovaných informácií sa časť spadajúca pod ne neposkytne poskytne sa však ostatná časť informácie.

/3/ Obmedzenie prístupu k informáciám Ministerstvo odôvodní odkazom na právny predpis, ktorý obmedzenie ukladá.

Čl. 12
Opravný prostriedok

/1/ Opravným prostriedkom proti rozhodnutiu ministerstva o odmietnutí informácie je rozklad12).

/2/ Rozklad proti rozhodnutiu o odmietnutí žiadosti možno podať v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia, alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti.

/3/ O rozklade proti rozhodnutiu povinnej osoby rozhoduje minister.

/4/ Agendu rozkladov proti rozhodnutiu o odmietnutí poskytnutí informácie vedie kancelária ministra.

/5/ Minister rozhodne o rozklade do 15 dní od doručenia odvolania

Čl. 13
Lehoty na poskytovanie informácií

/1/ Dátum podania žiadosti na ministerstvo je deň doručenia žiadosti ministerstvu.

/2/ Ministerstvo je povinné vybaviť žiadosť bezodkladne, najneskôr do desiatich dní odo dňa podania žiadosti, pokiaľ zákon neupravuje inak.

/3/ Ministerstvo môže lehotu podania informácie predĺžiť najviac o desať dní, ak má závažné dôvody pri vyhľadávaní, zbere informácií na inom mieste ako je sídlo ministerstva, pri technických problémoch spojených s vyhľadávaním a sprístupnením požadovanej informácie alebo pri vyhľadávaní a zbere väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie. O tejto skutočnosti žiadateľa bezodkladne upovedomí, najneskôr však pred uplynutím lehoty na poskytnutie informácie. V oznámení o predĺžení lehoty uvedie ministerstvo dôvody predĺženia lehoty.

/4/ V prípade, že žiadosť o informáciu nespĺňa predpísané náležitosti13), odbor bezodkladne, vyzve žiadateľa, aby žiadosť v určenej lehote, nie kratšej ako sedem dní doplnil. Odbor žiadateľa o doplnení poučí.

/5/ Ak žiadateľ požaduje už zverejnenú informáciu, môže ministerstvo do piatich dní žiadateľovi namiesto sprístupnenia informácie oznámiť kedy, kde a ako bola informácia zverejnená a ako si ju môže žiadateľ vyhľadať.

/6/ Ak ministerstvo nemá požadované informácie a má vedomosť ktorá iná povinná osoba nimi disponuje, do piatich dní jej túto žiadosť postúpi. Bezodkladne o tom žiadateľa informuje. Ak mu takáto povinná osoba nie je známa, žiadosť odmietne.

Čl. 14
Úhrada nákladov

/1/ Ministerstvo môže podmieniť vydanie informácie zaplatením úhrady alebo zálohy podľa vnútorných predpisov, ktoré sa však nesmú líšiť od navrhovaného systému úhrad podľa zákona.

/2/ Úhrada nákladov na poskytnutie informácie je stanovená v Sadzobníku úhrad za poskytovanie informácie.

Š T V R T Á Č A S Ť

Záverečné ustanovenia

Čl. 15
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa Opatrenie ministra zdravotníctva SR č. 222/2000 – OTI, ktorým boli vydané pravidlá na realizáciu zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

Čl. 16
Účinnosť

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 12. júnom 2001.

Minister zdravotníctva SR
Roman Kováč

1) Poznámka: § 8 – 11 zákona2) Poznámka: Pre zrýchlenie a zefektívnenie vybavovania žiadostí o poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. odporúča občanom Ministerstvo zdravotníctva SR podávať žiadosť o informácie na predtlačenom formulári „Žiadosť o poskytnutie informácií“, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto opatrenia, v prípade elektronickej pošty na formulári umiestnenom na internetovej stránke MZ SR a adresovať ju priamo na odbor pre styk s verejnosťou. Podanie písomnej žiadosti o poskytnutie informácií akoukoľvek inou zákonom určenou formou je rovnocenné s podaním žiadosti na týchto formulároch. 3) Poznámka: Ministerstvo zdravotníctva SR, odbor pre styk s verejnosťou, Limbová 2, 837 52, Bratislava 4) Poznámka: Ministerstvo zdravotníctva SR, odbor pre styk s verejnosťou, Limbová 2, 837 52, Bratislava 5) Poznámka: odbor pre styk s verejnosťou 6) Poznámka: Tel: 07/5937 3361 7) Poznámka: Fax: 07/5477 7983

8) Poznámka: [email protected]

9) Poznámka: § 14 zákona 10) Poznámka: formulár (rozhodnutie) o odmietnutí požadovanej informácie tvorí prílohu č. 1 tohto opatrenia 11) Poznámka: § 8 – 11 zákon12) Poznámka: Opravný prostriedok proti rozhodnutiu ministerstva je možné podať prostredníctvom formulára „Rozklad proti rozhodnutiu ministerstva o neposkytnutí informácie“, ktorý tvorí prílohu č. 3 tohto opatrenia. Podanie rozkladu proti rozhodnutiu ministerstva akoukoľvek inou zákonom určenou formou je rovnocenné s podaním rozkladu na týchto formulároch.

13) Zo žiadosti musí byť jasné ktorej povinnej osobe je určená, kto ju podáva, ktorých informácií sa týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje (§ 14, ods. 2 predmetného zákona)

Príloha č. 1

Rozhodnutie o odmietnutí

poskytnúť informáciu

V Bratislave dňa ……………..

Číslo…………

Podľa § 18 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

n e v y h o v u j e m

žiadosti o poskytnutie informácie o…………………………………………………………., ktorú podal (kto)……………………………(kedy)………………………..
pod evidenčným číslom……………

Odôvodnenie:

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno do 15 dní od jeho doručenia podať opravný prostriedok podľa § 19 zákona o slobode informácií ministrovi zdravotníctva SR.

Podpis

Odtlačok okrúhlej úradnej pečiatky

Príloha č. 2

Príloha č. 3

Rozklad proti rozhodnutiu o neposkytnutí informácie

Meno:

Priezvisko:

Trvalé bydlisko

alebo názov a sídlo právnickej alebo fyzickej osoby:

Predmet pôvodnej žiadosti o informáciu (aká informácia bola požadovaná):

Dátum podania žiadosti:

Dátum odmietnutia žiadosti:

Z čoho je možné badať porušenie zákona:

Čoho sa žiadateľ dožaduje