Operačný program Zdravotníctvo

0

Európska komisia v Bruseli 8. novembra 2007 vydala Rozhodnutie o Operačnom programe Zdravotníctvo (OPZ). Slovenská republika bude môcť v programovom období 2007 – 2013 čerpať v oblasti zdravotníctva 250 000 000 Eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. O tieto zdroje sa budú môcť uchádzať vybrané zariadenia ústavnej a ambulantnej zdravotnej starostlivosti na realizáciu komplexných projektov. Riadiacim orgánom pre OPZ je Ministerstvo zdravotníctva SR.

Globálnym cieľom OPZ je „Zlepšenie podmienok ovplyvňujúcich zdravotný stav obyvateľstva SR prostredníctvom zvyšovania kvality, efektívnosti a dostupnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti v rámci zdravotníckej infraštruktúry.“ Na tento cieľ nadväzujú prioritné osi, z ktorých prvá sa venuje modernizácii zdravotníckeho systému nemocníc, druhá sa zameriava na podporu zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám.Stratégia OPZ sa opiera o analýzu zdravotného stavu obyvateľstva SR a analýzu zdravotníckej infraštruktúry ústavných a ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Z vykonaných analýz vyplynula jednoznačne a prednostne požiadavka na liečbu ochorení „skupiny 5“ prostredníctvom akútnej všeobecnej a špecializovanej nemocničnej zdravotnej starostlivosti súbežne s efektívnymi aktivitami v oblasti prevencie a podpory zdravia prostredníctvom ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Ochorenia „skupiny 5“ majú najvyšší podiel na chorobnosti a úmrtnosti obyvateľov SR. Sú to ochorenia obehovej sústavy, onkologické ochorenia, vonkajšie príčiny ochorení a úmrtí, choroby dýchacej sústavy a choroby tráviacej sústavy. Finančné prostriedky z OPZ bude možné využiť v prípade prioritnej osi 1 na výstavbu nových kapacít, likvidáciu starých kapacít, rekonštrukciu a modernizáciu budov, ďalej na dodávku zdravotníckej techniky – high technology, prístrojového vybavenia a na budovanie infraštruktúry pre informatizáciu zdravotníctva na úrovni poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.Finančné prostriedky z OPZ bude možné využiť v prípade prioritnej osi 2 na rekonštrukciu a modernizáciu budov, dodávku zdravotníckej techniky – high technology, prístrojového vybavenia a na budovanie infraštruktúry pre informatizáciu zdravotníctva na úrovni poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Časť zdrojov bude alokovaná na financovanie národných projektov.

Dokument OP Zdravotníctvo spolu s prílohami v slovenskom a anglickom jazyku. Upozornenie MZ SR: Anglický preklad nemožno považovať za oficiálny dokument. Jedinou oficiálnou verziou dokumentu je jeho verzia v slovenskom jazyku.