Operačný program Zdravotníctvo

0

Zoznam ústavných zdravotníckych zariadení (všeobecné a špecializované nemocnice) je súčasťou Operačného programu Zdravotníctvo – kapitola 3.2 Systém zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike. Zoznam nemocníc v póloch rastu je výstupom porovnávacej analýzy siete nemocníc s pólmi rastu. Definícia pólov rastu je súčasťou Národného strategického referenčného rámca (bližšie informácie na www.nsrr.sk). Zoznam špecifikuje potenciálnych žiadateľov o nenávratný finančný príspevok z prostriedkov prioritnej osi 1 Operačného programu Zdravotníctvo. Uvádzaní potenciálni žiadateľa o NFP sa nachádzajú v oprávnených regiónoch cieľa „Konvergencia“, ktorými sú tieto samosprávne kraje: Trnavský, Nitriansky, Trenčiansky, Banskobystrický, Žilinský, Prešovský a Košický. Územie Bratislavského samosprávneho kraja nie je v rámci cieľa „Konvergencia“ oprávnené, preto zariadenia nachádzajúce sa v Bratislavskom samosprávnom kraji nie sú v zozname uvedené.  Uvádzané údaje majú informatívny, nezáväzný charakter.