Oznámenie o Návrhu revízie Operačného programu Zdravotníctvo

0

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky oznamuje verejnosti, že na stránke www. health.gov.sk je zverejnené oznámenie o strategickom dokumente – NÁVRH REVÍZIE OPERAČNÉHO PROGRAMU ZDRAVOTNÍCTVO pre účely posudzovania vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Stanoviská k oznámeniu  môžete zaslať na adresu: Ministerstvo zdravotníctva SR, odbor programov EÚ, Limbova 2, 837 52 Bratislava do 15 dní od zverejnenia  oznámenia.

2012-02-20  08:11:24