Sadzobník poplatkov

0

Sadzobník úhrad nákladov pri podaní žiadosti za sprístupnenie informácií

v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám  zo 4. novembra 2004

Úkon

Sk/Strana

internet

zdarma

tlač alebo kopírovanie jednostrannej A4 čiernobielej

3,-

tlač alebo kopírovanie obojstrannej A4 čiernobielej

5,-

tlač alebo kopírovanie jednostrannej A3 čiernobielej

4,-

tlač alebo kopírovanie obojstrannej A3 čiernobielej

6,-

1 ks diskety

15,-

1 ks CD

40,-

poštové poplatky

podľa cenníka Slovenskej pošty

obálky:

C6 – 16 x 11,5 cm

0,70

DL – 22 x 11 cm

0,80

C5 – 23 x 16 cm

0,85

C4 – 32 x 23 cm

2,50

B4 – 35 x 25 cm

3,20

informácia poskytnutá faxom

podľa cenníka Slovenských telekomunikácií

Úhrada za sprístupnenie informácií sa určí ako súčet jednotlivých nákladov. Ak materiálne náklady za sprístupnenie informácií nepresiahnu 60 Sk, ministerstvo zdravotníctva nebude požadovať od žiadateľa úhradu nákladov.

Poplatok za poskytnutie informácií, presahujúci 60 Sk, je možné uhradiť v pokladni Ministerstva zdravotníctva SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava v pracovnom čase, alebo poštovou poukážkou, resp. bezhotovostným prevodom na č. ú. MZ SR: 1123002/0720, variabilný symbol: VS 211.