Postup pri uplatňovaní zákona o slobodnom prístupe k informáciám

0

V&scscaron;etky uvedené informácie sú prevzaté z webovej stránky Ministerstva zdravotníctva SR www.health.gov.sk.

Postup pri uplatňovaní zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

1. Podávanie žiadostí o poskytnutie informácií na Ministerstvo zdravotníctva SR (ďalej len ministerstvo) a ich poskytovanie zamestnancami ministerstva sa riadi zákonom č. 211/2000Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení ďalších predpisov (ďalej len zákon) a opatrením ministra zdravotníctva SR (ďalej len opatrenie).

2. Text zákona a opatrenia je prístupný na internete na adrese http://www.health.gov.sk

.3. Žiadosť musí byť vybavená v súlade so zákonom a pravidlami uvedenými v opatrení.4. Písomná žiadosť sa podáva na adrese:Ministerstvo zdravotníctva SRKomunikačný odborLimbová 2837 52 Bratislava 375. Žiadosť sa podáva:- písomne prostredníctvom pošty,- písomne osobným podaním v podateľni ministerstva (viď vyššie uvedená adresa), – telefonicky v pracovnom čase na číslo 02/59373114,- faxom na čísle 02/54777983

– elektronickou poštou na adrese:

[email protected] .6. Úhrada nákladov na poskytnutie informácií sa uvádza v sadzobníku úhrad za poskytovanie informácií.7. Proti rozhodnutiu o odmietnutí žiadosti o poskytnutie informácie je možné podať rozklad v lehotách stanovených zákonom na adrese:Ministerstvo zdravotníctvaKancelária ministraLimbová 2837 52 Bratislava 378. Rozklad musí obsahovať: meno a adresu žiadateľa, z čoho je možné badať porušenie zákona, čoho sa žiadateľ domáha, podpis žiadateľa. Ak rozklad tieto údaje neobsahuje, ministerstvo rozklad odloží.9. Rozklad je tiež možné podať prostredníctvom formulára Rozklad proti rozhodnutiu o neposkytnutí informácie. Tento formulár je k dispozícii v priestoroch vestibulu budovy ministerstva alebo na internetovej adrese ministerstva www.health.gov.sk.

10. O rozklade rozhoduje minister zdravotníctva SR.

Dátum vystavenia: 04.01.2006