Predpisy

0

Prehľad najdôležitejších predpisov

upravujúcich postup Ministerstva zdravotníctva SR pri poskytovaní informácií podľa § 5 ods. 1 písm. e zákona 211/2000 Z. z.:

Predpisy upravujúce postup Ministerstva zdravotníctva SR pri poskytovaní informácií verejnosti sú predovšetkým:

1.    Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

2.    Zákon č. 100/1996 Z .z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovanej ochrane informácií

3.    Zákon č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch

4.    Zákon č. 513/1991 Zb. v znení Obchodný zákonník

5.    Zákon 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

6.  &nbnbsp; Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

7.    Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

8.    Zákon č. 347/90 Zb. o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy

9.    Opatrenie ministra zdravotníctva SR, ktorým sa vydávajú pravidlá na vykonanie zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

Citované zákony možno nájsť v Zbierke zákonov SR.