Vyhodnotenie výziev

0

Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo zverejňuje “Správu o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPZ 2014/2.1/01” . Správa obsahuje podrobné informácie o procese hodnotenia a výbere projektov.

2015-03-19