Výročné správy

0

Európska komisia schválila výročnú správu o vykonávaní Operačného programu Zdravotníctvo za obdobie január – december 2014.

Predloženiu správy predchádzalo jej schválenie členmi  Monitorovacieho výboru na zasadnutí 9. apríla 2015.

Výročná správa slúži ako východisko na posúdenie výsledkov dosiahnutých počas predchádzajúceho kalendárneho roka a je jedným z hlavných zdrojov informácií pre monitorovací výbor a Európsku komisiu.

Schválená výročná správa spolu s prílohami je priložená nižšie.

2015-06-11