Logo Európskej únie s odkazom na ERDF na stiahnutie

0
Rate this post

Ministerstvo zdravotníctva SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo pripravilo slovenskú verziu loga obsahujúcu znak EÚ, odkaz na EÚ a na Európskeho fondu regionálneho rozvoja v troch veľkostiach.  

Vychádzalo z Nariadenia komisie (ES) č. 1828/2006. V článku 9 sa stanovujú:

Technické charakteristiky opatrení pre operáciu v oblasti informovania a publicity

Všetky opatrenia v oblasti informovania a publicity, zamerané na prijímateľov, potenciálnych

prijímateľov a verejnosť, obsahujú:

a) znak Európskej únie v súlade s grafickými normami ustanovenými v prílohe I a

odkaz na Európsku úniu;

b) odkaz na príslušný fond:

i)                     pre EFRR: „Európsky fond regionálneho rozvoja“;

ii)                   pre Kohézny fond: „Kohézny fond“;

iii)                  pre ESF: „Európsky sociálny fond“;

c) vyhlásenie, ktoré vyberie riadiaci orgán a v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva, a predovšetkým „Investícia do vašej budúcnosti“.

V prípade malých reklamných objektov sa body b) a c) neuplatňujú.“

Z citácie tohto článku vyplýva, že aktivity súvisiace s Operačným programom Zdravotníctvo musia obsahovať okrem znaku Európskej únie, odkazu na EÚ, aj odkaz na príslušný Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Riadiaci orgán má osobitné posolstvo pre OPZ  „Modernizáciou zdravotníckej infraštruktúry z fondov EÚ na zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov SR“. To vychádza priamo z globálneho cieľa OPZ, ktorým je zlepšenie podmienok ovplyvňujúcich zdravotný stav obyvateľstva v produktívnom, ako aj v neproduktívnom veku, prostredníctvom zvyšovania kvality, efektívnosti a dostupnosti zdravotnej starostlivosti a podpory zdravia, v rámci zdravotníckej infraštruktúry.

Realizáciou aktivít OPZ zameraných na modernizáciou zdravotníckej infraštruktúry nemocníc, polikliník a zdravotných stredísk s podporou štrukturálnych fondov EÚ budú vytvorené podmienky na skvalitnenie liečby  najzávažnejších ochorení a príčin úmrtí v Slovenskej republike.