Odporúčania

0

Na základe doterajších zistení RO MZ SR je
povinný v prípade identifikácie …

Postup pri zadávaní žiadostí o NFP …

Materiál obsahuje všetky náležitosti, ktoré by mala mať zmluva o dielo uzatvorená medzi Prijímateľom NFP/Objednávateľom a Zhotoviteľom (úspešným …