Správy

0

Začiatok akcie: 07.04.2008       

Miesto konania: Bratislava

Prvá výzva Ministerstva zdravotníctva SR v oblasti vzdelávania (Operačný   program  vzdelávanie)  „Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných  odborníkov“ .                       

Cieľ výzvy –  doplniť systém zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov

Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) pod  názvom  „Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov“ vyhlasuje Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (SORO) pre Operačný program Vzdelávanie (OPV), opatrenie 2.2.

V OPV sa výzva konkrétne týka opatrenia 2.2  Podpora  ďalšieho vzdelávania   v zdravotníctve. Cieľom výzvy je  budovanie odborných ľudských zdrojov v zdravotníctve v nadväznosti na reštrukturalizáciu zdravotníctva.

Výzva je zameraná na podporu špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov, aby sa doplnili a stabilizovali stavy kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov v samosprávnych krajoch.

Súčasťou výzvy je vypracovanie analýzy  ľudských zdrojov zdravotníckych pracovníkov v jednotlivých samosprávnych krajoch. Analýza bude jedným zo základných obsahových podkladov pri vyhlasovaní ďalších výziev zameraných na podporu špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov.

Oprávnenými žiadateľmi o NFP sú všetky samosprávne kraje, mimo bratislavského.

Oprávnenými cieľovými skupinami sú zdravotnícki pracovníci zaradení do špecializačného štúdia v odboroch: všeobecné lekárstvo, stomatológia, anestéziológia a intenzívna medicína, klinická onkológia, klinická imunológia a alergológia.

Celková suma finančných prostriedkov NFP (tvorených zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a príspevku zo Štátneho rozpočtu SR), vyčlenená v rámci opatrenia 2.2 na danú výzvu, predstavuje 14 miliónov Sk. NFP poskytnutý jednému prijímateľovi nesmie presiahnuť 95 % celkových oprávnených výdavkov a minimálny podiel prijímateľa na spolufinancovaní je 5 % celkových oprávnených výdavkov.

Minimálna výška NFP pre jedného žiadateľa je 500 tisíc Sk a maximálna 2 milióny          Sk.

Aktivity projektu na základe prvej vyhlásenej výzvy budú trvať 3 mesiace. Realizácia  projektu sa začína dňom platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP a končí  sa dňom uvedeným v zmluve o poskytnutí NFP.

Záujemcovia nájdu informácie na webovej stránke MZ SR www.health.gov.sk a na osobitnej webovej stránke  www.health-sf.sk

 

Okrem fotografií prinášame z tlačovej konferencie aj zvukové záznamy.