Súpis informácií

0

Súpis informácií, ktoré nepodliehajú zverejneniupodľa zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(zákon o slobode informácií)

Sekcia zdravotnej starostlivosti

– rozhodnutie ministra o konkrétnych transformačných krokoch v konkrétnych zdravotníckych zariadeniach (sieť zdravotníckych zariadení ústavnej starostlivosti),
– zverejnenie zmien a doplnkov opatrenia o sieti zdravotníckych zariadení (výnimky ministra),
– zverejnenie údajov z registrov zdravotníckych zariadení vedených okresnými úradmi a krajskými úradmi a centrálneho registra zdravotníckych zariadení ministerstva zdravotníctva SR vedeného ÚZIŠ, ktoré obsahujú aj osobné údaje:

1.       zverejnenie informácií o zdravotnom stave

2.       zverejnenie informácií o zdravotníckej štatistike

3.       zverejnenie údajov zo zdravotnej dokumentácie

4.       zverejnenie informácií o diagnostike, príznakoch a liečbe ochorenia

5.       zverejnenie informácií o príčinách úmrtia

Zdôvodnenie:

V zmysle ustanovenia § 6, ods. 2, písm. e) zákona NR SR č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti má osoba voči zdravotníckym pracovníkom a iným odborným pracovníkom v zdravotníctve právo na zachovanie mlčanlivosti o všetkých údajoch týkajúcich sa jej zdravotného stavu, o skutočnostiach súvisiacich s jej zdravotným stavom, ak v prípadoch ustanovených zákonom nie je zdravotnícky pracovník, alebo iný odborný pracovník zbavený tejto mlčanlivosti.
K týmto bodom sa vzťahuje aj § 55, ods. 3 zákona NR SR č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého „zdravotnícki pracovníci a iní odborní pracovníci v zdravotníctve sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom svojho povolania.“
Na nakladanie zo zdravotnou dokumentáciou pacienta sa vzťahuje aj § 16 zákona NR SR č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

1. Zverejnenie informácií o zdravotníckej štatistike
Každú žiadosť o poskytnutie informácií zo zdravotníckej štatistiky je potrebné posudzovať individuálne. Zverejňovať nie je možné informácie, ktoré obsahujú osobné údaje a podliehajú zákonu NR SR č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.
V zmysle ustanovenia § 36 ods. 1 zákona NR SR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov „údaje zo štatistických zisťovaní, vykonávaných podľa tohto zákona, ktoré sa týkajú jednotlivých právnických a fyzických osôb („ďalej len „individuálne údaje“), sa nesmú bez súhlasu týchto osôb zverejňovať ani komukoľvek oznamovať ani použiť na iné než štatistické účely.

2. Zverejnenie údajov z registrov zdravotníckych zariadení vedených okresnými úradmi a krajskými úradmi a centrálneho registra zdravotníckych zariadení Ministerstva zdravotníctva SR vedeného ÚZIŠ, ktoré obsahujú aj osobné údaje
Je potrebné dodržiavať ustanovenia zákona NR SR č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

3. Zverejnenie Rozhodnutí ministra zdravotníctva o konkrétnych transformačných krokoch v konkrétnych zdravotníckych zariadeniach (sieť zdravotníckych zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti) ako aj zverejnenie zmien a doplnkov opatrenia o sieti zdravotníckych zariadení (výnimky ministra)
Vzhľadom na to, že sú to konkrétni poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, citované dokumenty obsahujú individualizované údaje, vzťahuje sa na tento typ informácií ustanovenie § 36 ods. 1 zákona NR SR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, ako aj ustanovenia zákona NR SR č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

Sekcia legislatívno-právna

Texty navrhovaných právnych noriem možno zverejniť až po ich uvoľnení na medzirezortné pripomienkové konanie.

Výklad zákonov, respektíve stanoviská k realizácii zákonov nemožno považovať za informáciu a zmysle zákona č. 211/2001.

V správnom konaní je potrebné pri podávaní informácií mať na zreteli, že je to rozhodovanie o konkrétnych právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach fyzických a právnických osôb. Pri podávaní informácií o správnom konaní platia ustanovenia zák. č. 71/1967 Zb., správny poriadok (napr. § 23- nazeranie do spisov, § 14- účastníci konania). Správne konanie je neverejné a preto informácie možno podávať až po jeho právoplatnom ukončení.

Sekcia ochrany zdravia obyvateľstva

1) Poskytovanie informácií, získaných pri výkone štátneho zdravotného dozoru (u konkrétnych subjektov) z pohľadu ustanovení zákona č. 272/1994 Z. z. V tomto prípade je nutné selektovať prípadné podávanie akýchkoľvek informácií subjektom, ktoré o to požadujú. V podstate teda musí ísť o zachovanie princípu mlčanlivosti vtedy, ak by podaná informácia poškodila dozorovaný subjekt.

2) V súlade s § 22 zákona NR SR č. 272/1994 Z. z. štátne zdravotné ústavy vykonávajú štátny zdravotný dozor, pripravujú podklady na opatrenia a rozhodnutia orgánov na ochranu zdravia a zabezpečujú špecializované výkony spojené s ochranou zdravia.

3) Podľa § 55 zákona NR SR č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov zdravotnícki pracovníci a iní odborní pracovníci v zdravotníctve sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom svojho povolania. Zastávame teda názor,

– že skutočnosti, ktoré sa pracovníci ŠZÚ dozvedeli v súvislosti s výkonom štátneho zdravotného dozoru v konkrétnom prípade, nemôžu byť poskytnuté na základe zákona o „informáciách…“
– taktiež nemôžu dotknutí pracovníci ŠZÚ „informovať“ o konkrétnych skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s prípravou podkladov pre rozhodovanie orgánov na ochranu zdravia
– nemôžu poskytovať informácie, týkajúce sa aktov správneho konania v rámci rozhodovacej činnosti orgánov na ochranu zdravia. Takéto informácie prislúcha vydať príslušnému orgánu na ochranu zdravia. Pri plnení úloh ŠZÚ je možné predpokladať nasledovné „problémové“ okruhy otázok :

4) Ako má znieť odpoveď na otázku záujemcu o informáciu, či výrobok obsahuje zdraviu škodlivú látku (napr. azbest) vo vzťahu ku konkrétnemu výrobcovi, výrobku (šlo by o prezradenie receptúry, resp. výrobného tajomstva).

5) Špecifikácia potravín, surovinové zloženie výrobkov, výsledky laboratórnych analýz v rámci prípravy podkladov pre rozhodnutie, (stanovisko detto ako v bode č.1).

6) Informácie o konkrétnych výrobkoch a dovozcoch rôznych druhov výrobkov. Odpoveď záleží na charaktere informácií, ináč otvorená informovanosť.

7) Zverejňovanie výsledkov analýz v súvislosti so sledovaním faktorov životného a pracovného prostredia – otvorená informovanosť bez zvláštnych zábran.

8) Rizikové pracoviská a výskyt chorôb z povolania – otvorená informovanosť s prihliadnutím na možnosť neodôvodneného poškodenia dotknutého podniku.

9) Monitoring životného a pracovného prostredia v súvislosti s riešením projektov a dopad na zdravie obyvateľov – otvorená informovanosť.

10) Informácie o skutočnostiach, zistených výkonom platených služieb pre konkrétneho objednávateľa – kedy možno takúto informáciu poskytnúť mimo objednávateľa, – ak ide o verejný záujem (riziko epidémií a pod.) otvorená informovanosť.

V súvislosti s jednotnou aplikáciou zákona o slobode informácií na ŠZÚ v SR je potrebné postupovať nasledovne:

a. Na konkrétne poznatky, získané v súvislosti s výkonom štátneho zdravotného dozoru, ako aj na konkrétne poznatky, získané výkonom štátneho potravinového dozoru sa vzťahuje ustanovenie § 55 ods. 3 zákona NR SR č.277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších zmien a doplnkov, t.j. pracovníci ŠZÚ sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom svojho povolania.

Uvedené znamená, že ide o poznatky v súlade s citovaným právnym predpisom označené ako služobné tajomstvo a preto ich ŠZÚ nesprístupnia s uvedením odkazu na tento predpis (§ 8 zákona o slobode informácií).

b. Obdobné platí i pri príprave podkladov pre rozhodnutia príslušných orgánov na ochranu zdravia, t.j. pracovníci ŠZÚ v SR sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s prípravou podkladov pre rozhodovaciu činnosť, nakoľko ide o skutočnosti, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom svojho povolania.

Uvedené znamená, že ide o poznatky v súlade s citovaným právnym predpisom označené ako služobné tajomstvo a preto ich ŠZÚ nesprístupnia s uvedením odkazu na tento predpis (§ 8 zákona o slobode informácií).

c. Pokiaľ ide o skutočnosti, týkajúce sa ukončeného konania, t.j. už vydaného rozhodnutia vo veci (aké podklady slúžili vydaniu rozhodnutia, či bolo realizované, plnené a pod.) v týchto prípadoch je povinnou osobou na poskytnutie informácií príslušný krajský, resp. okresný úrad alebo Ministerstvo zdravotníctva SR. Týmto orgánom sa musí v súlade s § 15 zákona č. 211/2000 Z. z. žiadosť o informáciu postúpiť.

d. Pokiaľ ide o narábanie s výsledkami, získanými vykonávaním tzv. platených služieb, tieto výsledky sú zverejniteľné iba v prípade, ak osoba, ktorá o vykonanie vyšetrenia za úhradu požiadala, si na objednávke, resp. dohode o cene nevyhradila, že výsledky takto získané je nutné považovať za obchodné tajomstvo. Takto získané informácie ŠZÚ ako obchodné tajomstvo nesprístupní podľa § 10 ods. 1 zákona o slobode informácií.

e. Pri aplikácii zákona o slobode informácií treba dôsledne vychádzať z § 3 ods. 1 zákona, teda poskytovať iba tie informácie, ktoré má ŠZÚ k dispozícii; teda na základe žiadosti sa nevykonávajú nejaké štúdie, dožiadania, merania a pod. len z toho dôvodu, aby bolo možné na žiadosť kladne odpovedať.

f. Nesprístupnenie informácie sa vykoná vydaním rozhodnutia § 18 zákona o slobode informácií.

Odbor informatiky

1. informácií z Centrálneho registra poistencov SR – opakované požiadavky zdravotníckych zariadení (aj z ČR), policajných orgánov pri hľadaní osôb a pod.

Údaje v CRP SR podliehajú
– zákonu 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (§71a, ods.4 – MZ SR je povinné zachovávať mlčanlivosť o údajoch z centrálneho registra, s výnimkou poskytnutia údajov poisťovniam, MF SR a NR SR),
– zákonu č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch (§4, ods.2 – iný ako dotknutá osoba môže informácie sprístupniť len so súhlasom dotknutých osôb, viď Pravda, 4. januára 2001 splnomocnenec vlády pre ochranu osobných údajov).

Inšpektorát kúpeľov a žriediel

– dokumenty, ktoré zabezpečil iný subjekt ako ministerstvo zdravotníctva z vlastných prostriedkov, ale sú súčasťou dokladov v zmysle § 65 ods. 7 až 10 a §65a ods.8, 9, 11 zákona NR SR č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. Sú to najmä:

1.       záverečné správy z hydrogeologického prieskumu – záverečné správy z hydrodynamických skúšok zdrojov

2.       odborné posudky

3.       analýzy zdrojov

4.       výsledky režimových meraní zdrojov atď.

K týmto informáciám môžeme iba poskytnúť kontakt na príslušný subjekt, ktorý tieto dokumenty zabezpečil.

Odbor obrany

1.       oblasť hospodárskej mobilizácie, súhrnné údaje za SR

2.       oblasť obrany a bezpečnosti pre obdobie brannej pohotovosti štátu

3.       oblasť zásob mobilizačných rezerv, súhrnné údaje za SR.

Uvedené oblasti podliehajú ochrane utajovaných skutočností v zmysle zákona NR SR č. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov.

Neutajený charakter majú všetky informácie v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva.

Sekcia zdravotného poistenia

1.       informácie obsiahnuté v protokoloch o výsledkoch kontrolnej akcie štátneho dozoru MZ SR (protokoly), pretože sa týkajú činnosti zdravotných poisťovní.

2.       informácie týkajúce sa činnosti zdravotných poisťovní ( správy o hospodárení, podklady, analýzy, štatistické údaje, účtovné závierky, audity a pod.).

V prípade žiadosti o poskytnutie akejkoľvek informácie, týkajúcej sa ktorejkoľvek zdravotnej poisťovne je potrebné žiadateľa upozorniť, aby sa so svojou žiadosť obrátil priamo na príslušnú zdravotnú poisťovňu.( § 69 ods.3,4,5,6 zákona č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení.)

Sekcia financovania

– Rozpis bežných výdavkov a kapitálových výdavkov podriadených organizácií

Zdôvodnenie:
– MZ SR by sa dostalo do konfliktu so zákonom č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Sekcia farmácie

Sekcia farmácie najčastejšie zaznamenáva požiadavky o informácie v súvislosti s povoleniami na výkon farmaceutických činností, postup zriaďovania farmaceutických zariadení, požadujú predkladanie kópií licencií. V prípade lekární a výdajní zdravotníckych pomôcok je poskytovanie takýchto informácií v kompetencii príslušných krajských úradov.