Úvodná stránka

0

11.09.2008

Usmernenie Riadiaceho orgánu č. 2 je vydané za účelom odstránenia rozdielov vznikajúcich rôznym zaokrúhľovaním číselných údajov vzťahujúcim sa k rozpočtom a účtovným dokladom projektu  v procese implementácie štrukturálnych fondov.

Trvalo bude umiestnený na webovej stránke v sekcii: Odporúčania, usmernenia a pokyny RO k projektom financovaným z OPZ.