Vyhodnotenie výziev

0

Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre opatrenie 2.2 Operačného programu Vzdelávanie uverejňuje podrobné …

Všetci žiadatelia o poskytnutie nenávratného finančného príspevku splnili požiadavky na oprávnenosť definované výzvou.