Úvodná stránka

0

03.06.2014

Dňa 3. júna 2014 Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Je zameraná na „Zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantnej zdravotnej starostlivosti s prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia pri ochoreniach skupiny 5, ako aj na zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia”.

Výzva je vyhlásená v rámci prioritnej osi 2 Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám, opatrenia 2.1 Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

Cieľom výzvy je podporiť komplexné projekty rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantných zdravotníckych zariadení vrátane zdravotníckeho vybavenia s prednostným zameraním na ochorenia skupiny 5. Sú to ochorenia obehovej, dýchacej a tráviacej sústavy, onkologické ochorenia a vonkajšie príčiny ochorení a úmrtí.

Celková suma finančných prostriedkov na NFP (tvorených zo zdrojov ERDF a príspevku zo štátneho rozpočtu SR), vyčlenená v rámci opatrenia 2.1 na túto výzvu, predstavuje 10 752 848,68 eur. Maximálna výška pomoci na jednu žiadosť o NFP 7 000 000, eur. Počet podporených žiadostí o NFP je limitovaný výškou alokácie NFP na túto výzvu na predkladanie žiadostí o NFP.

Výzva je časovo ohraničená. Žiadosti o nenávratný príspevok je možné predkladať do 3. septembra 2014 do 15.00 hod.

Ďalšie podrobnosti obsahuje samotná výzva a prílohy k nej.

Ministerstvo zdravotníctva SR spresní dátumy konania informačných seminárov pre potenciálnych záujemcov.

Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo rozhodlo o nasledovných zmenách v rámci výzvy OPZ 2014/2.1/01:

  • termín uzávierky prijímania žiadostí o NFP sa posúva z pôvodného dátumu 3. septembra 2014 na 15.  októbra 2014,

  • z dôvodu identifikácie voľných zdrojov v rámci opatrenia 2.1 Operačného programu Zdravotníctvo sa alokácia výzvy  zvyšuje z pôvodných 10 752 848,68 EUR na 12 394 441,23 EUR.

Všetky ostatné náležitosti výzvy aj podmienky výzvy zostávajú nezmenené.

Zmena platí od 27. augusta 2014.

Výzva ako aj prílohy k nej sa nachádzajú v sekcii Výzvy a v kategórii Aktuálne výzvy.