Harmonogram výziev

0

Ministerstvo zdravotníctva SR ako riadiaci orgán pre OPZ

pripravuje na rok 2008 tri výzvy

 pre opatrenie 1.1 – Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia špecializovaných nemocníc (22. júla 2008)

 pre opatrenie  1.2 – Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia všeobecných nemocníc (11. septembra 2008)

 pre opatrenie 2.1 – Výstavba a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti (4. septembra 2008)

Indikatívny harmonogram výziev pre Operačný program Zdravotníctvo na rok 2008

Prioritná os

Názov prioritnej osi

Opatrenie

Názov opatrenia

Termín vyhlásenia výzvy

Potenciálni žiadatelia

Prioritná os 1

Modernizácia zdravotníckeho systému nemocníc

Opatrenie 1.1

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia špecializovaných nemocníc

22. júla 2008

Špecializované nemocnice

Opatrenie 1.2

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia všeobecných nemocníc

11. septembra 2008

Všeobecné nemocnice

Prioritná os 2

Podpora zdravia a predchádzanie  zdravotným rizikám

Opatrenie 2.1

Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti

4.  septembra  2008

Polikliniky a zdravotné strediská, majitelia budov, kde je 5 a viac poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti