Úvodná stránka

0

28.01.2009

Od 1. januára 2009 nadobudol účinnosť zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva.

Tento zákon upravuje v oblasti systému riadenia a kontroly pomoci poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a v oblasti ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev postavenie a právomoc vlády Slovenskej republiky, ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy a samosprávnych krajov. Zákon ďalej upravuje práva a povinnosti žiadateľov o nenávratný finančný príspevok, prijímateľov nenávratného finančného príspevku a partnerov, ktorí sa spolupodieľajú na príprave projektu so žiadateľom a realizácii projektu s prijímateľom.  

Zákon nájdete na tejto  internetovej stránke v sekcii Legislatíva,  kategórii Národná legislatíva, kde bude trvalo umiestnený.