Zloženie MV pre OPZ

0

Jún 2013

Zoznam členov Monitorovacieho výboru pre OPZ

P.č.

Organizácia

Členovia

1.

MZ SR

JUDr.  Zuzana Zvolenská – predsedníčka

2.

MZ SR – Sekcia európskych programov a projektov

Ing. Marek Brezničan  – člen

3.

MZ SR – Odbor programov EÚ

Mgr. Edmund Škorvaga – člen

4.

MZ SR – Odbor posudzovania projektov

Ing. Dušan Duffek – člen

5.

MZ SR – odbor financovania projektov

Mgr. Ivana Haringová – členka

6.

MZ SR – Odbor implementácie projektov

Ing. Richard Krchňák – člen

7.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR – Centrálny koordinačný orgán

Ing. Ľudovít Moravčík – pozorovateľ

8.

MF SR – Certifikačný orgán

Mgr. Marcela Zubriczká – členka

 MF SR – Orgán auditu

Ing. Marek Vanko, PhD., MBA – pozorovateľ

9.

ÚV SR – koordinátor horizontálnych priorít Trvalo udržateľný rozvoj a Informačná spoločnosť

ÚV SR – HP TUR a HP IS

Ing. Erna Dohnáliková – členka

10.

Úrad splnomocnenkyne vlády pre rómske komunity – koordinátor horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity

Mgr. Monika Gróffová – členka

11.

MPSVR SR – koordinátor horizontálnej priority Rovnosť príležitostí

12.

zástupca rady vlády SR pre MVO

Anna Reháková – členka           

13.

Úrad verejného zdravotníctva SR

MUDr. Iveta Trusková,PhD. – členka

14.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou SR

MUDr. Olívia Mancová – členka

15.

Národné centrum zdravotníckych informácií SR

16.

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR

PharmDr. Ľubomír Kočiš  – člen

17.

Slovenská lekárska komora

prof. MUDr. Milan Dragula, PhD. – člen

18.

Asociácia nemocníc Slovenska

MUDr. Marián Petko, MPH – člen

19.

Všeobecná zdravotná poisťovňa

20.

Asociácia fakultných nemocníc

MUDr. Tomáš Sieber – člen

21.

Združenie miest a obcí Slovenska

Doc. Ing. Jozef Dvonč – člen              

22.

Trnavský samosprávny kraj

Mgr. Irena Šurinová -členka

23.

Trenčiansky samosprávny kraj

Mgr. Elena Štefíková, MPH – členka

24.

Nitriansky samosprávny kraj

Paedr. Miluša Budayová – členka

25.

Banskobystrický samosprávny kraj

MUDr. Ľudmila Lysinová – členka

26.

Žilinský samosprávny kraj

Ing. Juraj Blanár – člen

27.

Košický samosprávny kraj

MUDr. Štefan Lipčák  – člen

28.

Prešovský samosprávny kraj

MUDr. Július Zbyňovský, MPH – člen

 29.

Európska komisia DG REGIO

Christopher Todd – poradca              

30.

DG Regional Policy/F3 unit

Jana Koláriková – poradkyňa