Zoznam neschválených žiadostí o NFP

0

V zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, zverejňuje Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo informácie o neschválených žiadostiach o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosti”) v rámci výzvy OPZ 2013/2.1/01.

Na výzvu OPZ 2013/2.1/01 zameranú na „Zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantnej zdravotnej starostlivosti s prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia pri ochoreniach skupiny 5, ako aj na zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia” v rámci schválených Lokálnych stratégií komplexného prístupu zareagovalo 16 žiadateľov o nenávratný finančný príspevok.

Z celkového počtu predložených žiadostí bolo po ukončení procesu konania o žiadostiach z dôvodu nenaplnenia kritérií úplnosti, kritérií neoprávnenosti alebo kritérií odborného hodnotenia neschválených 10 žiadostí.

Viac informácií o neschválených žiadostiach uvádzame v prílohe a budú uvedené aj v Správe o vyhodnotení výzvy OPZ 2014/2.1/01.

2014-08-14    13:21:14