Zoznam utajovaných skutočností

0

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Bratislava 26. 3. 2007

Číslo: 12584-1/ 2007-OKM

V súlade s § (2) Nariadenia vlády SR číslo 216/2004 Z. z.., ktorým sa ustanovujú oblasti utajovaných skutočností, vydávam nasledovný zoznam utajovaných skutočností v pôsobnosti MZ SR:

Por. číslo

Utajovaná skutočnosť

Stupeň utajenia

Oblasť v zmysle § 1 písm. … NV SR č. 216/2004 Z. z.

Odôvodnenie

1.

Dokumentácia v oblasti obrany, ochrany a bezpečnosti štátu a ochrany objektov.

V

a), e), t)

Dokumentácia obsahuje najmä údaje týkajúce sa vyrozumenia o vypovedaní vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, plnenia úloh v krízových situáciách v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu a činnosti krízového štábu MZ SR, Krízový plán MZ SR. Ich vyzradením by mohlo dôjsť k narušeniu činnosti ministerstva v mieste svojho sídla resp. v záložnom mieste v čase ich vyhlásenia a tým aj k oslabeniu účinnosti systému ochrany utajovaných skutočností, čo by mohlo zapríčiniť poškodenie právom chránených záujmov právnickej osoby, fyzickej osoby, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.

2.

Analytické, koncepčné a plánovacie materiály týkajúce sa ochrany utajovaných skutočností.

V,D

a), e), g), h), i), l), m), o), p), s), t), v)

Neoprávnená manipulácia by mohla zapríčiniť poškodenie právom chránených záujmov MZ SR, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.

3.

Dohody a spolupráca s ozbrojenými silami, ozbrojenými bezpečnostnými zbormi, ozbrojenými zbormi a Slovenskou informačnou službou.

V,D

t)

Spolupráca úradu so štátnymi orgánmi najmä s MV SR, MO SR a SIS, od ktorých sa požaduje poskytnutie podkladov a informácii získaných v rámci ich pôsobnosti. Vybrané údaje z výsledkov vzájomnej spolupráce majú charakter utajovaných skutočností. Ich vyzradením by mohli byť odhalené formy metódy a prostriedky využité subjektami spolupráce alebo mohlo by dôjsť k zásahu do práv tretích osôb a zapríčiniť poškodenie právom chránených záujmov subjektov spolupráce, štátnych záujmoch ktoré by mohli byť nevýhodné pre Slovensku republiku.

4.

Dohody a spolupráca s ozbrojenými silami, ozbrojenými bezpečnostnými zbormi, ozbrojenými zbormi a Slovenskou informačnou službou.

D

i), t)

Spolupráca pri predchádzaní a odstraňovaní bezpečnostných rizík so štátnymi orgánmi najmä s MV SR, MO SR a SIS, od ktorých požaduje poskytnutie podkladov a informácii získaných v rámci ich pôsobnosti. Vybrané údaje z výsledkov vzájomnej spolupráce majú charakter utajovaných skutočností. Ich vyzradením by mohli byť odhalené formy metódy a prostriedky využité subjektami spolupráce alebo mohlo by dôjsť k zásahu do práv tretích osôb a zapríčiniť poškodenie právom chránených záujmov subjektov spolupráce, štátnych záujmoch a tým k jednoduchej ujme na záujmoch Slovenskej republiky.

5.

Rokovania, ktorých obsahom sú utajované skutočnosti a s týmito súvisiaca dokumentácia.

V

a) až v)

Neoprávnená manipulácia by mohla zapríčiniť poškodenie právom chránených záujmov MZ SR, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.

6.

Rokovania, ktorých obsahom sú utajované skutočnosti a s týmito súvisiaca dokumentácia.

D

a) až v)

Následkom neoprávnenej manipulácie by mohlo dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov alebo právom chránených záujmov štátnych orgánov a tým k jednoduchej ujme na záujmoch Slovenskej republiky.

7.

Rokovania, ktorých obsahom sú utajované skutočnosti a s týmito súvisiaca dokumentácia.

T

a) až v)

Následkom neoprávnenej manipulácie by mohlo byť ohrozené zahranično-politické postavenie, bezpečnosť a záujmy Slovenskej republiky v medzinárodnej oblasti a tým vážna ujma na záujmoch Slovenskej republiky.

8.

Súhrnné údaje a dokumentácia prostriedkov na ochranu utajovaných skutočností stupňa utajenia Tajné .

T

o)

Následkom neoprávnenej manipulácie s uvedenými údajmi by mohla byť ohrozená obrana, bezpečnosť a záujmy štátu v medzinárodnej a ekonomickej oblasti, a tým by mohla vzniknúť vážna ujma na záujmoch Slovenskej republiky.

9.

Súhrnné údaje a dokumentácia prostriedkov na ochranu utajovaných skutočností stupňa utajenia Dôverné a Vyhradené a vybrané údaje a dokumenty o prostriedkoch na ochranu utajovaných skutočností stupňa utajenia Tajné.

D

o)

Následkom neoprávnenej manipulácie s uvedenými údajmi by mohlo dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov, verejných záujmov alebo právom chránených záujmov štátnych orgánov, a tým k jednoduchej ujme na záujmoch Slovenskej republiky.

10.

Vybrané údaje a dokumenty o prostriedkoch na ochranu utajovaných skutočností stupňa utajenia Dôverné a Vyhradené.

V

o)

Neoprávnená manipulácia s uvedenými údajmi by mohla zapríčiniť poškodenie právom chránených záujmov štátneho orgánu, právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.

11.

Dokumentácia pre návrhy na schválenie prostriedkov šifrovej ochrany informácií do prevádzky na ochranu utajovaných skutočností stupňa utajenia Tajné a pravidlá a predpisy na používanie týchto prostriedkov.

T

o)

Následkom neoprávnenej manipulácie s uvedenými údajmi by mohla dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov, verejných záujmov alebo právom chránených záujmov štátnych orgánov, a tým k jednoduchej ujme na záujmoch Slovenskej republiky.

12.

Zásady šifrovej ochrany informácií, informačný systém šifrovej ochrany informácií .

D

o)

Následkom neoprávnenej manipulácie s uvedenými údajmi by mohlo dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov, verejných záujmov alebo právom chránených záujmov štátnych orgánov, a tým k jednoduchej ujme na záujmoch Slovenskej republiky.

13.

Organizácia a zabezpečenie utajeného spojenia so šifrovou ochranou prenášaných informácií, konfigurácia utajenej siete .

D

a)

Následkom neoprávnenej manipulácie s uvedenými údajmi by mohlo dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov, verejných záujmov alebo právom chránených záujmov štátnych orgánov, a tým k jednoduchej ujme na záujmoch Slovenskej republiky.

14.

Bezpečnostná dokumentácia technických prostriedkov pre stupeň utajenia Tajné.

V

o), m)

Zverejnením informácií údajov obsiahnutých v uvedených dokumentoch by došlo k ohrozeniu právom chránených záujmov štátneho orgánu a tým k ujme na záujmoch Slovenskej republiky.

Dňom 31.3.2007 končí platnosť zoznamu utajovaných skutočností v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.28254,/2004-OKM-ZU vydaného dňa 14.12.2004

minister

Ivan Valentovič